خرمای زاهدی بهترین نوع خرما

خرمای زاهدی 5 کیلویی

 

خرمای زاهدی 10 کیلویی